Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Giới. Hiển thị tất cả bài đăng

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ k̼h̼ó̼ t̼i̼n̼:̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼𝐝̼.ụ̼𝐜̼ ̼𝐯̼.ọ̼𝐧̼𝐠̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ đ̼ã̼ ̼ʜ̼ɪ̼.̼ế̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼â̼.̼ᴍ̼ 1̼ c̼o̼n̼ c̼h̼ó̼ đ̼ế̼n̼ ̼c̼.h̼/ế̼t̼

tháng 7 14, 2021

M̼ộ̼t̼  c̼h̼ú̼  c̼h̼ó̼  đ̼ự̼c̼  đ̼ã̼  b̼ị̼  h̼à̼n̼h̼  h̼ạ̼  d̼ã̼  m̼a̼n̼  v̼à̼  b̼ị̼  ʜ̼ɪ̼.̼ế̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼â̼.̼ᴍ̼ t̼ậ̼p̼  t̼h̼ể̼  b̼ở̼i̼  4̼  n̼g̼ư...

Read more »