T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ê̲n̲ “H̲ấ̲p D̲i̲ê̲m̲” L̲u̲ô̲n̲ C̲h̲ủ̲ T̲i̲ệ̲m̲ T̲ạp H̲ó̲a̲ S̲a̲u̲ C̲â̲u̲ N̲ó̲i̲ “M̲u̲ố̲n̲ Gì̲ C̲h̲o̲ N̲ấ̲y”

Share:

 

T̲ú̲n̲g t̲i̲ề̲n̲ t̲i̲ê̲u̲ x̲à̲i̲, h̲a̲i̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ê̲n̲ r̲ủ̲ n̲h̲a̲u̲ đ̲i̲ đ̲á̲n̲h̲ c̲ư̲ớ̲p c̲ủ̲a̲ b̲à̲ c̲h̲ủ̲ t̲i̲ệ̲m̲ t̲ạp h̲ó̲a̲ s̲ố̲n̲g m̲ộ̲t̲ m̲ì̲n̲h̲ gầ̲n̲ đ̲ó̲.

̲T̲h̲ấ̲y t̲ê̲n̲ c̲ư̲ớ̲p c̲ầ̲m̲ d̲a̲o̲, n̲gư̲ờ̲i̲ ph̲ụ n̲ữ̲ s̲ợ̲ h̲ã̲i̲ n̲ó̲i̲ “c̲o̲n̲ c̲ấ̲t̲ d̲a̲o̲ đ̲i̲, c̲o̲n̲ m̲u̲ố̲n̲ gì̲ t̲h̲ì̲ c̲ô̲ c̲h̲o̲ n̲ấ̲y” n̲ê̲n̲ gã̲ n̲à̲y n̲ổ̲i̲ t̲h̲ú̲ t̲í̲n̲h̲ h̲i̲ế̲p d̲â̲m̲ n̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲.

̲N̲gà̲y 2̲/̲1̲1̲, V̲K̲S̲N̲D̲ E̲a̲ K̲a̲r̲ (̲Đ̲ắ̲k̲ L̲ắ̲k̲)̲ r̲a̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ t̲r̲u̲y t̲ố̲ H̲o̲à̲n̲g V̲ă̲n̲ H̲u̲ấ̲n̲ (̲2̲2̲ t̲u̲ổ̲i̲, qu̲ê̲ B̲ắ̲c̲ K̲ạn̲)̲ v̲ề̲ t̲ộ̲i̲ c̲ư̲ớ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲ v̲à̲ h̲i̲ế̲p d̲â̲m̲;̲ t̲r̲u̲y t̲ố̲ H̲à̲ V̲ă̲n̲ H̲u̲y (̲2̲2̲ t̲u̲ổ̲i̲, n̲gụ h̲u̲yệ̲n̲ E̲a̲ K̲a̲r̲)̲ v̲ề̲ t̲ộ̲i̲ c̲ư̲ớ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲.

̲T̲h̲e̲o̲ c̲á̲o̲ t̲r̲ạn̲g, 1̲9̲h̲3̲0̲ n̲gà̲y 3̲/̲4̲/̲2̲0̲1̲7̲, H̲u̲ấ̲n̲ v̲à̲ H̲u̲y r̲ủ̲ n̲h̲a̲u̲ đ̲i̲ c̲ư̲ớ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲ c̲ủ̲a̲ b̲à̲ c̲h̲ủ̲ t̲i̲ệ̲m̲ t̲ạp h̲ó̲a̲ s̲ố̲n̲g m̲ộ̲t̲ m̲ì̲n̲h̲ t̲ại̲ x̲ã̲ E̲a̲ S̲ô̲, c̲ù̲n̲g h̲u̲yệ̲n̲ v̲ớ̲i̲ H̲u̲y. H̲a̲i̲ t̲ê̲n̲ c̲ầ̲m̲ t̲h̲e̲o̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ b̲ấ̲m̲ đ̲ể̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ k̲ế̲ h̲o̲ạc̲h̲.


H̲u̲ấ̲n̲ v̲à̲ H̲u̲y t̲ại̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲.

̲K̲h̲i̲ đ̲ế̲n̲ n̲ơ̲i̲, H̲u̲y e̲ s̲ợ̲ b̲à̲ H̲. b̲i̲ế̲t̲ m̲ặ̲t̲ n̲ê̲n̲ đ̲ứ̲n̲g n̲go̲à̲i̲ c̲ả̲n̲h̲ gi̲ớ̲i̲, c̲ò̲n̲ H̲u̲ấ̲n̲ đ̲ế̲n̲ gọ̲i̲ c̲ử̲a̲.

̲B̲à̲ H̲. n̲gh̲e̲ c̲ó̲ n̲gư̲ờ̲i̲ gọ̲i̲ t̲h̲ì̲ n̲gh̲ĩ̲ k̲h̲á̲c̲h̲ đ̲ế̲n̲ m̲u̲a̲ h̲à̲n̲g n̲ê̲n̲ m̲ở̲ c̲ử̲a̲. H̲u̲ấ̲n̲ v̲à̲o̲ n̲h̲à̲, d̲ù̲n̲g t̲a̲y qu̲à̲n̲g v̲à̲o̲ c̲ổ̲ r̲ồ̲i̲ c̲ầ̲m̲ d̲a̲o̲ b̲ấ̲m̲ u̲y h̲i̲ế̲p đ̲ể̲ c̲ư̲ớ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲.

̲N̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲ t̲h̲ấ̲y H̲u̲ấ̲n̲ d̲ù̲n̲g d̲a̲o̲ u̲y h̲i̲ế̲p n̲ê̲n̲ s̲ợ̲, l̲ấ̲y t̲ú̲i̲ x̲á̲c̲h̲ đ̲ự̲n̲g t̲i̲ề̲n̲ đ̲ư̲a̲ c̲h̲o̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ê̲n̲ n̲à̲y.

̲S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲ấ̲y t̲i̲ề̲n̲ x̲o̲n̲g, H̲u̲ấ̲n̲ c̲ò̲n̲ d̲ù̲n̲g d̲â̲y t̲r̲ó̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲ n̲h̲ư̲n̲g b̲à̲ H̲. ph̲ả̲n̲ k̲h̲á̲n̲g. B̲à̲ H̲. t̲h̲ư̲ơ̲n̲g l̲ư̲ợ̲n̲g v̲ớ̲i̲ H̲u̲ấ̲n̲:̲ “C̲o̲n̲ c̲ấ̲t̲ d̲a̲o̲ đ̲i̲, c̲o̲n̲ c̲ứ̲ b̲ì̲n̲h̲ t̲ĩ̲n̲h̲, c̲o̲n̲ m̲u̲ố̲n̲ gì̲ t̲h̲ì̲ c̲ô̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ c̲á̲i̲ n̲ấ̲y”.

̲N̲gh̲e̲ n̲ó̲i̲ v̲ậ̲y, H̲u̲ấ̲n̲ n̲ả̲y s̲i̲n̲h̲ ý̲ đ̲ị̲n̲h̲ gi̲a̲o̲ c̲ấ̲u̲ v̲ớ̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲ n̲ê̲n̲ t̲ự̲ c̲ở̲i̲ qu̲ầ̲n̲ đ̲ể̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ h̲i̲ế̲p d̲â̲m̲.\

̲T̲u̲y n̲h̲i̲ê̲n̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ê̲n̲ đ̲a̲n̲g t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ đ̲ồ̲i̲ b̲ại̲ t̲h̲ì̲ l̲ê̲n̲ c̲ơ̲n̲ n̲gh̲i̲ệ̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g gi̲a̲o̲ c̲ấ̲u̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲ê̲n̲ b̲ỏ̲ đ̲i̲.

̲T̲r̲ê̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g đ̲i̲ v̲ề̲, H̲u̲ấ̲n̲ đ̲ã̲ v̲ứ̲t̲ b̲ỏ̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ b̲ấ̲m̲. Đ̲ế̲n̲ n̲gà̲y 1̲/̲7̲, t̲h̲ì̲ H̲u̲ấ̲n̲ v̲à̲ H̲u̲y b̲ị̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ v̲à̲ b̲ắ̲t̲ gi̲ữ̲. T̲ổ̲n̲g c̲ộ̲n̲g, H̲u̲ấ̲n̲ v̲à̲ H̲u̲y c̲h̲i̲ế̲m̲ đ̲o̲ạt̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ 1̲,2̲ t̲r̲i̲ệ̲u̲ đ̲ồ̲n̲g.

Nguồn: https://thichxemtin.com/1t%cc%b2h%cc%b2a%cc%b2n%cc%b2h%cc%b2-n%cc%b2i%cc%b2e%cc%b2n%cc%b2-h%cc%b2a%cc%b2p-d%cc%b2i%cc%b2e%cc%b2m%cc%b2-l%cc%b2u%cc%b2o%cc%b2n%cc%b2-c%cc%b2h%cc%b2u%cc%b2-t%cc%b2i%cc%b2e%cc%b2/?fbclid=IwAR0aH5RTRyHsn9oiQ3MiDebw3JAM-hb5g7WHBFUTP748XZrAQ3yc6TSffwE

Không có nhận xét nào