Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

Share:

 

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼a̼i̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼S̼h̼o̼n̼a̼l̼i̼ ̼S̼a̼b̼h̼e̼r̼w̼a̼l̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼.̼

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼n̼z̼y̼m̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼.̼

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

N̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường
ẢNH minh họa

Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼o̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼à̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

Chính vì vậy, các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên như sau:

+ Để có thể bảo vệ sức khỏe và đường tiêu hóa nên tập thói quen ăn cơm khô nhai chậm, nhai kĩ. Đặc biệt với trẻ nhỏ nên tạo thói quen ăn uống khoa học.

+ Ngoài ra, không nên vừa ăn vừa uống trong mỗi bữa cơm, nhất là các loại nước có ga, nên uống nước canh trước hoặc sau bữa cơm.

+ Những ngoài muốn giảm cân nên uống 1-2 bát canh trước bữa cơm để có thể tạo cảm giác no, để tránh ăn quá nhiều cơm.

+ Nếu cơm khô và khó ăn khi không chan canh, có thể chan ít nước thịt hoặc nước canh để dễ nhai hơn và lưu ý phải nhai thật kỹ mới nuốt.

+ Đặc biệt với trẻ nhỏ, nên uống canh sau bữa ăn, bởi uống canh trước sẽ làm bé no và không muốn ăn.

Những thói quen xấu khi ăn cơm gây hại cho sức khỏe của bạn

Không chỉ những thói quen xấu trước và sau khi ăn gây hại cho sức khỏe của bạn mà trong khi ăn nhiều gia đình cũng mắc phải những sai lầm phổ biến cần sửa để tránh rước họa vào thân.

1. Uống nước

Mặc dù uống nước trước khi ăn sẽ giúp bạn no hơn và ăn ít hơn trong bữa ăn, nhờ đó bạn sẽ có cơ hội giảm cân. Nhưng các nhà khoa học lại không khuyến khích bạn uống nước trong bữa ăn, đặc biệt là các loại nước có ga, cồn…

Theo chuyên gia dinh dưỡng của Ấn Độ, bác sĩ Shonali Sabherwal thì uống nước trong suốt bữa ăn sẽ cản trở năng suất làm việc của hệ tiêu hóa. Từ đó làm cho hàm lượng insulin không ổn định, lượng mỡ tích tụ lại trong cơ thể nhiều hơn nên sẽ khiến bạn có nguy cơ tăng cân. Hơn nữa, uống nước khi ăn có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa và chức năng tiết dịch tiêu hóa của dạ dày… nên sẽ khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Uống nước khi ăn sẽ làm loãng dịch tiêu hóa, quá đó cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn, tăng nguy cơ bị các bệnh về dạ dày.

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

Sẽ là tốt nhất cho bạn nếu uống nước trước hoặc sau khi ăn.

Trong khi ăn chúng ta cũng cần kiêng kị một số điều để đảm bảo sức khỏe

2. Nói chuyện

Trong bữa ăn, tốt nhất bạn không nên nói chuyện vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, nói chuyện trong khi ăn sẽ làm cho thức ăn không được nghiền kĩ trong miệng và khi nuốt xuống dạ dày, nó có thể bị sai ống dẫn, thay vì xuống dạ dày thì lại qua đường phổi hay mũi, gây sặc, nghẹn… Trong trường hợp nguy hiểm, nó có thể chặn đường thở của bạn và dẫn tới tử vong.


Thứ hai, trong khi ăn, nếu nói chuyện sẽ vô tình làm bắn cơm ra ngoài. Điều này rất mất vệ sinh. Hơn nữa, nó cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn có thể “chu du” từ trong miệng bạn ra ngoài hoặc từ bên ngoài vào miệng, gây nguy hại cho cơ thể.

Vì vậy, khi ăn nên hạn chế nói chuyện. Kể cả khi nhai cũng cố gắng không nên há miệng quá to

3. Ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh sẽ gây ra những bất lợi cho sức khỏe, dễ dẫn đến nhiều bệnh như đau dạ dày, khó tiêu, mệt mỏi, căng thẳng, khó ngủ… Thức ăn được tiến hành nhai nát tại khoang miệng, làm cho thức ăn được trộn đều với men tiêu hóa trong nước bọt để thức ăn dễ tiêu hóa và hấp thu nhanh hơn. Nếu ăn quá nhanh, thức ăn sẽ không được nghiền nhỏ, làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

Hơn nữa, đối với một số thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc cứng, dạ dày không thể nghiền nát chúng, như thế sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hóa thức ăn và gây lãng phí chất dinh dưỡng trong thức ăn, làm đau dạ dày.

Để giữ cho cơ quan tiêu hóa hoạt động tốt, bạn hãy ăn chậm, nhai kĩ. Cách này cũng giúp bạn thưởng thức hương vị của món ăn tốt hơn.

4. Vừa ăn vừa dùng điện thoại

Smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhiều người trong chúng ta đã hình thành nên thói quen vừa ăn vừa sử dụng điện thoại để lên mạng, lướt facebook mà ít để ý đến những tác hại khôn lường của nó. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi ăn cơm dùng điện thoại, trước tiên sẽ làm phân tán khả năng chú ý, ảnh hưởng đến sự ngon miệng; tiếp theo là ảnh hưởng đến sự tiết axit dạ dày và tiết enzyme, khiến cho thức ăn không thể tiêu hóa hoàn toàn. Thói quen này không chỉ làm ảnh hưởng đên dạ dày mà thậm chí còn làm rối loạn hệ thống tiêu hóa nữa.

Chuyên gia cảnh báo: Người việt phải ngừng ăn cơm chan canh, nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường

Lời khuyên mà các bác sĩ đưa ra là khi ăn cơm chúng ta nên tập trung vào việc ăn uống, tránh những việc ngoài luồng tác động, ảnh hưởng đến bữa ăn. Ngoài việc không xem ti vi, không dùng điện thoại, bạn cũng không nên nói chuyện quá nhiều đâu.

5. Gắp thức ăn cho người khác

Gắp thức ăn mời người khác là một trong những nét văn hóa đặc trưng, thể hiện sự hiếu khách của người Việt. Thế nhưng hành động tưởng như rất đẹp này lại gây ra nguy hại đối với sức khỏe của chúng ta. Việc dùng chung đũa, muôi, nước chấm là một con đường lây lan các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, quai bị… Trong khoang miệng của mỗi người chứa gần 80 triệu vi khuẩn khác nhau trong đó có những vi khuẩn gây bệnh viêm gan, viêm loét dạ dày… có thể lây lan qua đường ăn uống chung. Hơn thế nữa, người được gắp chưa chắc đã thích món ăn mà bạn gắp cho họ. Vậy nên trong bữa ăn, chúng ta nên hạn chế việc gắp thức ăn cho người khác, nếu có, hãy nhớ xoay đầu đũa hoặc sử dụng một đôi đũa sạch khác bạn nhé

Nguồn: https://hongbien24h.net/chuyen-gia-canh-bao-nguoi-viet-phai-ngung-an-com-chan-canh-neu-khong-se-co-nhung-hau-qua-khon-luong/?fbclid=IwAR1gIurB-hsH0sVWuOoe8h2UO9_QVxUmNS-W-ghdF-6sSNr86byypL36b3w

Không có nhận xét nào